bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Procedura udzielenia informacji publicznej

I. Dostęp do Informacji Publicznej:

Informacją publiczną jest każda informacja o sprawach publicznych. Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdej osobie, jednakże prawo dostępu do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na:

 • ochronę informacji niejawnych (tajemnicy państwowej i służbowej),
 • ochronę innych tajemnic ustawowo chronionych,
 • ochronę prywatności osoby fizycznej,
 • ochronę tajemnicy przedsiębiorcy.

Udostępnianie informacji publicznych następuje poprzez:

 • ogłaszanie, w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej,
 • udostępnianie na wniosek osoby zainteresowanej,
 • wyłożenie lub wywieszenie w miejscach ogólnie dostępnych,
 • udostępniania materiałów dokumentujących z posiedzeń organów władzy.

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek osoby zainteresowanej.

II. Wykaz odpowiedzialności:

 • Dyrektor Szkoły – za całość działań związanych z udostępnianiem informacji publicznej.
 • Administrator BIP – za udostępnianie informacji publicznej w BIP.
 • Kierownik Gospodarczy – za udostępnianie informacji publicznej na wniosek osoby zainteresowanej, wyłożenie lub wywieszenie w miejscach ogólnie dostępnych, udostępnienie materiałów dokumentujących posiedzenia organów władzy.
 • Wicedyrektorzy, Kierownik Gospodarczy, Sekretarz Szkoły, Główny księgowy, Pedagog, Nauczyciele wg kompetencji – za przygotowanie informacji publicznej do udostępnienia w BIP, wywieszenie w miejscu ogólnie dostępnym lub do przekazania osobie zainteresowanej.

III. Wymagane dokumenty:

Wniosek o udzielenie informacji publicznej stanowi załącznik Nr. 1 do niniejszej procedury. Wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie trzeba uzasadniać. Należy określić sposób i formę udzielenia informacji.

IV. Miejsce złożenia wniosku:

Sekretariat Szkoły Podstawowej im. prof. Jana Czekanowskiego w Cmolasie lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres Szkoły.

V. Termin i sposób załatwienia:

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni, Dyrektor Szkoły powiadomi w tym terminie wnioskodawcę o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informacje, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku. Powiadomienie zostanie przesłane w formie pisemnej lub drogą e - mailową.

VI. Forma udostępnienia informacji:

Udostępnienie informacji następuje w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Szkoła Podstawowa im. prof. Jana Czekanowskiego w Cmolasie nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i formie określonym we wniosku. Szkoła powiadamia wtedy wnioskodawcę pisemnie o przyczynach braku możliwości udostępnienia w żądanej formie wskazując dostępną i możliwą formę lub sposób udostępnienia informacji. Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie tej informacji w sposób lub w formie wskazanej w powiadomieniu, Szkoła umorzy postępowanie (wniosek pozostanie nie rozpatrzony).

VII. Tryb odwoławczy:

Odmowa udostępnienia informacji następuje w drodze decyzji administracyjnej. Od decyzji tej wnioskodawcy przysługuje odwołanie do Dyrektora Szkoły w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Po negatywnym rozpatrzeniu odwołania Podmiotowi któremu odmówiono prawa dostępu do informacji przysługuje prawo wniesienia powództwa do sądu rejonowego o udostępnienie takiej informacji.

VIII. Opłaty

Udostępnienie informacji publicznej z zasady odbywa się bezpłatnie. Jednak jeżeli udostępnienie jej we wskazany przez wnioskodawcę sposób lub przekształcenie jej do wskazanej we wniosku formy wiąże się z poniesieniem przez Szkołę dodatkowych kosztów wnioskodawca zostanie powiadomiony o tym fakcie oraz o wysokości tej opłaty.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.).

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - pobierz (PDF)Opublikował: Tomasz Trojnacki
Publikacja dnia: 25.09.2017
Podpisał: Tomasz Trojnacki
Dokument z dnia: 01.09.2017
Dokument oglądany razy: 1 045