Rejestry, ewidencje, archiwa

W Szkole Podstawowej im. prof. Jana Czekanowskiego w Cmolasie prowadzona jest dokumentacja pracy szkoły, którą można uporządkować według następujących rodzajów:

 1. Dokumentacja organizacji pracy.
 2. Dokumentowanie procesu kształcenia i wychowania.
 3. Dokumentacja warunków pracy i nauki.
 4. Dokumentacja pracowników:
  • dokumentacja pracowników pedagogicznych;
  • dokumentacja pracowników administracji i obsługi.
 5. Dokumentacja finansowa.

Dokumentacja organizacji pracy:

 • statut szkoły;
 • aktualny projekt organizacji szkoły;
 • regulamin pracy;
 • instrukcja kancelaryjna;
 • instrukcja inwentaryzacyjna;
 • regulaminy organów kolegialnych: Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego;
 • regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
 • regulamin wynagradzania pracowników administracji i obsługi;
 • regulamin nagród dla nauczycieli;
 • księga zarządzeń dyrektora;
 • ewidencja osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych;
 • dokumenty świadczące o stanie prawnym nieruchomości;
 • księga kontroli zewnętrznych;
 • procedura współpracy z rodzicami;
 • kryteria zwolnień nauczycieli;
 • procedura dotycząca udzielania nauczycielom urlopów, zwolnień od pracy i innych świadczeń związanych z podnoszeniem kwalifikacji w formach pozaszkolnych;
 • regulamin służby przygotowawczej;
 • regulamin dowożenia uczniów;
 • program szkolenia wstępnego stanowiskowego (Instruktażu Stanowiskowego);
 • program szkolenia wstępnego ogólnego (Instruktażu Ogólnego);
 • regulamin organizacji wycieczek szkolnych;
 • regulamin dyżurów nauczycieli;
 • polityka bezpieczeństwa systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych;
 • regulamin stołówki;
 • regulamin wynajmowania pomieszczeń hali sportowej;
 • regulamin dyskotek szkolnych;
 • regulamin organizacji szatni szkolnej.

Dokumentacja finansowa:

 • plan finansowy i jego zmiany;
 • sprawozdania finansowe;
 • umowy;
 • dokumenty zamówień publicznych;
 • listy płac;
 • druki ścisłego zarachowania;
 • rejestr druków ścisłego zarachowania;
 • księgi inwentarzowe;
 • księga kontroli wewnętrznej;
 • analizy opłat.

Dokumentacja pracownicza:

 • akta osobowe;
 • książeczki zdrowia do celów sanitarno - epidemiologicznych;
 • zaświadczenia o szkoleniach bhp;
 • listy obecności;
 • ewidencję absencji;
 • plany i wykorzystanie urlopów.

Dokumentacja procesu kształcenia i wychowania:

 • księga ewidencji dzieci;
 • księga uczniów;
 • księga ocen i arkusze ocen;
 • dzienniki lekcyjne;
 • dzienniki zajęć pozalekcyjnych;
 • dziennik pedagoga szkolnego;
 • dokumenty sprawdzianu i egzaminów;
 • dokumenty nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły;
 • plan dydaktyczno - wychowawczy;
 • księga protokołów posiedzeń Rady Pedagogicznej;
 • plan pracy zespołów przedmiotowych i zespołu wychowawczego (wraz z protokołami);
 • plany rozwoju szkoły;
 • szkolny program wychowawczy;
 • plany i raporty ewaluacji;
 • instrukcja dokonywania zapisów w dzienniku lekcyjnym;
 • procedura ubiegania się ucznia o indywidualny program lub indywidualny tok nauczania;
 • procedura dopuszczenia programów nauczania do użytku szkolnego;
 • procedura skreślenia z listy uczniów;
 • procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży demoralizacją;
 • regulamin postępowania i zachowania ucznia;
 • procedury wydawania duplikatów lub odpisów świadectw, legitymacji szkolnych, karty motorowerowej.

Dokumentacja dotycząca warunków bezpieczeństwa pracy i nauki:

 • księgę obiektu z aktualnymi wpisami wyników przeglądów;
 • księgę kontroli sanitarnej;
 • instrukcję przeciwpożarowa;
 • sprawozdania z przeglądów warunków pracy i nauki;
 • rejestr wypadków przy pracy i dokumenty powypadkowe;
 • rejestr wypadków uczniowskich i dokumenty powypadkowe;
 • rejestr chorób zawodowych;
 • instrukcję w sprawie zachowania bezpieczeństwa pracy;
 • instrukcję w zakresie zimowego utrzymania obiektu;
 • plan ewakuacji nauczycieli i młodzieży;
 • procedury i zasady zachowań w przypadku zamachu terrorystycznego;
 • procedurę ewakuacji uczniów i pracowników z budynku Szkoły;
 • procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży;
 • procedurę postępowania w razie wypadku przy pracy;
 • regulamin monitoringu wizyjnego.

Rejestrów zawierających dane osobowe nie udostępnia się osobom postronnym, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).

Szkoła prowadzi archiwum. Dokumenty udostępniane są powołanym do tego organom kontrolującym na terenie placówki.


Opublikował: Tomasz Trojnacki
Publikacja dnia: 01.12.2020, 20:59
Dokument oglądany razy: 2 821
Podpisał: Tomasz Trojnacki
Dokument z dnia: 01.12.2020